Scorewiz Poll 2016 Semi 2

Detailed voting grid

Watch this voting in ScoreWIZBack to the poll
 LV
 PL
 CH
 IL
 BY
 RS
 IE
 MK
 LT
 AU
 SI
 RO
 BG
 DK
 UA
 NO
 GE
 AL
 BE
 DE
 IT
 UK
Bulgaria 7 8 10 12 12 12 10 10 12 12 2 6 12 12 12 12 7 10 7 8 12 Bulgaria 205
Australia 12 7 12 6 10 8 12 8 8 7 10 12 10 4 10 6 12 12 12 12 10 Australia 200
Latvia 12 8 8 7 8 2 10 10 4 8 3 8 10 2 1 2 8 10 7 8 Latvia 136
Ukraine 10 10 4 7 7 7 7 8 3 7 10 5 7 10 7 8 10 7 Ukraine 134
Serbia 6 5 7 10 4 5 5 3 5 5 12 6 4 8 8 8 6 6 6 4 5 Serbia 128
Norway 8 6 6 5 5 1 6 4 10 2 8 7 2 3 5 2 5 6 Norway 91
Poland 3 5 3 8 6 4 3 7 6 7 6 10 8 5 2 1 Poland 84
Belgium 2 3 2 5 6 6 2 5 3 4 4 6 7 5 1 1 Belgium 62
Macedonia 4 3 10 2 7 12 5 3 3 4 Macedonia 53
Israel 1 3 1 3 1 5 1 2 3 4 3 4 3 3 2 Israel 39
Lithuania 4 4 2 1 6 2 3 1 4 2 4 Lithuania 33
Ireland 1 2 3 8 6 Ireland 20
Denmark 5 1 1 3 4 1 1 3 Denmark 19
Switzerland 1 2 6 1 2 6 1 Switzerland 19
Albania 12 5 Albania 17
Belarus 2 4 1 5 1 Belarus 13
Slovenia 4 1 4 Slovenia 9
Georgia 7 2 Georgia 9
Romania 5 Romania 5

L
a
t
v
i
a

P
o
l
a
n
d

S
w
i
t
z
e
r
l
a
n
d

I
s
r
a
e
l

B
e
l
a
r
u
s

S
e
r
b
i
a

I
r
e
l
a
n
d

F
Y
R

M
a
c
e
d
o
n
i
a

L
i
t
h
u
a
n
i
a

A
u
s
t
r
a
l
i
a

S
l
o
v
e
n
i
a

R
o
m
a
n
i
a

B
u
l
g
a
r
i
a

D
e
n
m
a
r
k

U
k
r
a
i
n
e

N
o
r
w
a
y

G
e
o
r
g
i
a

A
l
b
a
n
i
a

B
e
l
g
i
u
m

G
e
r
m
a
n
y

I
t
a
l
y

U
n
i
t
e
d

K
i
n
g
d
o
m