B
e
l
g
i
u
m

A
u
s
t
r
a
l
i
a

C
r
o
a
t
i
a

U
n
i
t
e
d

K
i
n
g

P
o
r
t
u
g
a
l

F
i
n
l
a
n
d

L
i
e
c
h
t
e
n
s
t
e

V
i
e
t
n
a
m

A
z
e
r
b
a
i
j
a
n

T
u
r
k
e
y

N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s

T
h
a
i
l
a
n
d

P
o
l
a
n
d

G
e
r
m
a
n
y

I
c
e
l
a
n
d

N
o
r
w
a
y

K
o
s
o
v
o

I
t
a
l
y

E
s
t
o
n
i
a

R
o
m
a
n
i
a

S
o
u
t
h

K
o
r
e
a

N
e
w

Z
e
a
l
a
n
d

Belgium 10 5 12 3 12 4 12 8 7 5 8 5 5 1 6 Belgium 103
Italy 12 1 10 8 10 2 8 6 2 12 7 1 7 10 7 Italy 103
Australia 1 8 7 7 10 3 12 10 3 8 7 12 3 Australia 91
Portugal 12 3 3 10 3 6 12 10 10 Portugal 69
Netherlands 7 6 12 3 8 10 3 7 12 Netherlands 68
Finland 10 8 3 4 12 10 12 5 3 Finland 67
Vietnam 4 4 5 5 5 12 8 6 1 4 3 2 2 2 Vietnam 63
Germany 12 12 1 6 2 4 8 1 6 1 6 2 Germany 61
Thailand 8 1 8 3 2 7 1 10 6 12 Thailand 58
Kosovo 2 10 6 6 1 8 2 10 4 8 Kosovo 57
Estonia 3 1 2 6 3 2 1 1 10 2 2 12 4 3 4 Estonia 56
Croatia 5 6 8 1 5 1 4 5 8 5 4 1 Croatia 53
Liechtenstein 8 5 7 4 7 2 5 1 8 4 Liechtenstein 51
Turkey 2 10 3 10 4 4 8 1 6 Turkey 48
Poland 4 2 12 3 6 7 8 3 1 Poland 46
Norway 10 7 7 6 12 4 Norway 46
South Korea 7 3 4 8 10 1 7 5 South Korea 45
New Zealand 6 7 6 5 12 6 New Zealand 42
Azerbaijan 7 2 7 5 4 5 10 Azerbaijan 40
United Kingdom 4 1 6 2 7 10 2 7 United Kingdom 39
Romania 6 5 3 5 4 3 2 2 5 Romania 35
Iceland 5 12 4 6 8 Iceland 35

B
e
l
g
i
u
m

A
u
s
t
r
a
l
i
a

C
r
o
a
t
i
a

U
n
i
t
e
d

K
i
n
g
d
o
m

P
o
r
t
u
g
a
l

F
i
n
l
a
n
d

L
i
e
c
h
t
e
n
s
t
e
i
n

V
i
e
t
n
a
m

A
z
e
r
b
a
i
j
a
n

T
u
r
k
e
y

N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s

T
h
a
i
l
a
n
d

P
o
l
a
n
d

G
e
r
m
a
n
y

I
c
e
l
a
n
d

N
o
r
w
a
y

K
o
s
o
v
o

I
t
a
l
y

E
s
t
o
n
i
a

R
o
m
a
n
i
a

S
o
u
t
h

K
o
r
e
a

N
e
w

Z
e
a
l
a
n
d